Tietoa sanataiteesta

SANOITAN ELÄMÄÄN, ILAHDUTAN ITSEÄNI

YLEISTÄ SANATAITEESTA

ELÄMÄNKAARIKIRJOITTAMINEN

OMAN ELÄMÄNKAAREN TEKEMINEN

KIRJALLISUUSTERAPEUTTISET RYHMÄT

UNIEN HYÖDYNTÄMINEN SANATAITEESSA KURSSIT

SANATAIDEPAJAT

LUOVA KIRJOITTAMINEN


YLEISTÄ SANATAITEESTA

Sanataide on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, osa arkipäivää. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja.

Sanataide rohkaisee päästämään mielikuvitus lentoon, lisää luovuuttaan ja lauttaa löytämään oman tavan ilmaista itseään. Se kehittää itseilmaisua ja ajattelutaitoa. Sanataiteen harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä. Sanataide innostaa kirjoittamaan ja lukemaan.

Sanataide on kirjoittamista, lukemista, kuuntelemista, kertomista, satuilua, sarjakuvien tekemistä, piirtämistä, maalaamista, askartelua, pienten draamaesitysten tekemistä, esineteatteria, värivarjoteatteria, leikkimistä ja hauskaa ja opettavaa yhdessä tekemistä kannustavassa ilmapiirissä.

Sanataiteessa voidaan hyödyntää luovasti eri taiteenlajeja.

Sanataiteen hyödyt

Kirjoittaminen ja sanojen kanssa työskentely lisää mielikuvitusta, vahvistaa kirjoittamisen taitoa, auttaa jäsentämään elämän haastavia asioita ja lisää itse luottamusta. Sanataide kehittää elämänhallintaa, parantaa ihmissuhdetaitoja ja avartaa maailmankuvaa. Sanataide voi auttaa löytämään omat kyvyt ja tuntemaan ja ilmaisemaan itseään luovasti. Sen myötä myös erilaisten ihmisten ja kulttuurien ymmärtäminen on helpompaa.

Sanataide on sanavaraston rikastuttamista, kielen, kuvitelmien, tunnelmien ja monitaiteellisuuden rikkautta. Se kehittää itseilmaisua ja ajattelutaitoa, eläytymiskykyä. Sanataide auttaa löytämään persoonallisen tavan ilmaista itseään. Sanoilla luodaan uusia, fantastisia maailmoja, tätä päivää, tulevia tai menneitä. Fakta ja fiktio kulkevat käsi kädessä.

Sanataiteen tavoitteena on koskettaa, vaikuttaa, puhutella, avata uusia näkökulmia ja yhdistää erilaisia henkilöitä. Sen tavoitteena on myös kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Se on iloa, leikillisyyttä, huumoria, inspiraatiota, luovuutta, ajattelutaitoja, draamaa, kokeiluja ja eläytymishetkiä.

Sanataiteessa ei puututa kieliopillisiin seikkoihin eikä tuotoksia arvoteta kaunokirjallisin perustein. Kaikki mitä kirjoitat, on oikein! Sanataide kuuluu jokapäiväiseen elämään ja se on tarkoitettu kaikille, vauvasta vaariin.

Kenelle sanataide sopii?

Sanataide sopii vauvasta vaariin. Ikäihmisille laaditaan omanlaisensa sanataidepajat. Yläikärajaa ei ole. Myös erityisryhmille voidaan räätälöidä heidän tarpeitaan vastaavat työpajat.

Sanataideryhmään osallistujan ei tarvitse osata kirjoittaa eikä lukea. Sanataidetta voidaan tehdä mm. saduttamalla.

Kokoontumiset

Sanataideryhmät voivat kokoontua muutaman tunnin kerrallaan, yhden päivän tai viikonlopun ajaksi tai viikoittain. Ryhmissä voi olla 8-12 osallistujaa. Koulussa ryhmät voivat olla luokkakoon mukaisia.

Myös vanhemmat voivat osallistua lastensa kanssa sanataidepajoihin. Tällöin ryhmäkoot ovat suurempia.

ELÄMÄNKAARIKIRJOITTAMINEN

Elämänkaarikirjoituskursseilla kirjoitetaan omaa ja suvun historiaa ylös seitsenvuotisjaksoina isovanhemmista tähän päivään asti.

Elämäntarinan kirjoittaminen avartaa omaa ymmärrystä ja sillä on myös eheyttävä vaikutus. Se on myös oiva tapa taltioida suvun historiaa itselle sekä omille ja lapsenlapsille.

Infoa elämäntarinan kirjoittamisesta

 • Elämäntarinan kirjoittamisen kautta ihminen oppii tuntemaan ja ymmärtämään itseään enemmän. Kirjoittamisella on terapeuttinen ja eheyttävä vaikutus.
 • Elämäntarinan kirjoittamista käytetään välineenä oman taustan, kokemusten, elämän tapahtumien - niin myönteisten kuin vähemmän myönteisten - selvittelyyn.
 • Riippuu kirjoittajan omasta innokkuudesta, tarpeesta ja taidosta hyödyntääkö hän kirjoitusmateriaalia mahdollista elämäntarinakirjaa varten, joka tarvitsee todentuakseen vielä työstämistä ja hiomista.
 • Elämäntarinakirjoittamisen erityispiirteitä ovat jatkumon eli taustatarinoiden sekä oman elämän eri ikäjaksojen ja - kausien kasvuteemojen korostaminen sekä ajan, historian, yhteisön, yhteiskunnan merkitysten ymmärtäminen yksilön elämässä.
 • Kirjoittajan kokemuksellinen totuus on totta, hänen oma näkemyksensä, muiden totuus voi olla toisenlainen (esim. sisarukset). Sen, minkä ihminen on totenaan kirjoittanut, totena myös käsitellään.
 • Kirjoittajan oma ääni kehittyy kirjoittaessa, vaikka kaunokirjallisuus ei olekaan pääasia. Elämäntarinan kirjoittaja etsii syitä ja tarkkailee seurauksia - ei hae syyllisiä ja pyrkii pois omasta uhriutumisesta. Ihmisten syyttely ei vie asioita eteenpäin.
 • Elämäntarinan kirjoittaminen ei ole terapiaa, mutta se on terapeuttista. Prosessi nostaa väkisinkin pintaan asioita muistista - jopa pitkäänkin unohduksissa olleita - ja ikään kuin vaatii niiden käsittelyä. Kirjoittaja voi luottaa siihen, että ne asiat nousevat pintaan, mitkä pitää kirjoittaa, sillä kaikkia elämässä tapahtuneita asioita ei ole mahdollista kirjoittaa ylös.
 • Menneisyys kirjoitetaan tavallaan "uusiksi". Eletyn elämän ja siitä saatujen myöhempien kokemuksien ja ryhmässä jakamisen kautta oma näkökanta muuttuu. Vuosien varrella, iän myötä saatu ymmärrys itseä ja muita ihmisiä kohtaan lisääntyy.
 • Kun ihminen keskittyy omaan elämäänsä, hän laajentaa käsitystään syistä, seurauksista ja syy-yhteyksistä. Kyseessä on jokaiselle ihmiselle tarpeellinen inventaario ainutkertaisesta elämästään, tarina, jonka moni haluaa jättää itsestään muistona jälkipolvelle.
 • Kirjoittamisen suunta onkin siis yllättäen eteenpäin ja tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen! Elämäntarinan kirjoittaminen ei ole ongelmakeskeistä, vaan "elämäkeskeistä", eli ei kirjoiteta vain ongelmista, vaan koko elämästä iloineen ja suruineen.
 • Ryhmässä on tärkeää paitsi kirjoittaminen, myös kertominen ja kuunteleminen.
 • Ihminen itse säätelee, mitä ja miten kirjoittaa ja mitä haluaa kertoa elämästään. On tärkeää kirjoittaa myös kipeistä asioista, vaikka ei jaakaan niitä muiden ryhmäläisten ja jälkipolien kanssa. Asioiden "uloskirjoittamisella" on eheyttävä ja vapauttava vaikutus.
 • Ryhmässä ilmenevät asiat ovat täysin luottamuksellisia. Omista asioistaan, omasta kirjoittamisprosessistaan voi toki puhua ulkopuolisille, mutta muiden asioista ei.
 • Ryhmänohjaaja on myös vaitiolovelvollinen saamistaan henkilökohtaisista tiedoista.
 • Sävy on kirjoitusprosessia tukevaa. Kaunokirjallisiin asioihin ei juurikaan puututa, sillä tärkeintä on materiaalin kerääminen eli on tarkoitus saada mahdollisimman paljon omaperäistä materiaalia kokoon.
 • Elämäntarinan kirjoittajakurssilla käydään läpi ensiksi isovanhempien tarinat sekä isän ja äidin puolelta, sitten vanhempien historiaa ennen kuin lähdetään käsittelemään omaa elämää. Isovanhemmat ja muut lähisukulaiset eivät ole välttämättä biologisia, mutta heidän osuutensa on yhtä tärkeitä, kuin biologisten sukulaisten elämänkokemukset./tarinat.

OMAN ELÄMÄNKAAREN TEKEMINEN

Oman elämänkaaren tekeminen auttaa jäsentämään elämässä koettuja asioita. Ymmärrys itseä ja elettyä elämää kohtaan lisääntyy. Se on myös mainio tapa tallentaa omaa historiaa. Myös kadoksissa olleet muistot ja tunteet voivat nousta pintaan. Elämänkaaren tekemisellä on terapeuttinen ja eheyttävä vaikutus.

KIRJALLISUUSTERAPEUTTISET RYHMÄT

Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä voidaan käsitellä hyvin monenlaisia asioita kirjoittamisharjoituksia ja muita luovantoiminnan menetelmiä hyödyntäen. Kirjallisuusterapia sopii niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Omat ja toisten tekstit auttavat käsittelemään vaikeitakin asioita ja tunteita turvallisesti ja luovasti. Ryhmään osallistuminen ei edellytä kirjalistalahjakkuutta.

Kirjallisuusterapian tavoitteita on mm. minäkuvan vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Haluatko saada uusia voimavaroja jaksamiseesi tai innoitusta kirjoittamiseesi? Oletko kiinnostunut käsittelemään elämääsi liittyviä asioita kirjallisuusterapeuttisten menetelmien avulla? Terapeuttisuus ryhmässä perustuu ryhmäläisten väliseen vuorovaikutukseen, jossa jäsenten kirjoituksista ja muista harjoituksista saatu ja annettu palaute sekä tunteiden ja asioiden jakaminen on keskeistä. Terapeuttinen kirjoittaminen avaa tunnelukkoja ja sillä on kokonaisvaltainen vaikutus niin fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin.

Kirjallisuusterapeuttisella kurssilla paneudutaan syvemmin oman elämän asioiden käsittelyyn kuin perinteisellä luovankirjoittamisen kurssilla ja siellä voit käsitellä itsellesi tärkeitä asioita kirjoittamalla ja muita luovantoiminnan menetelmiä hyväksi käyttäen. Kurssilla ei paneuduta tekstin muokkaamiseen. Kurssilla kirjoitetaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Sinulla ei tarvitse olla terapian tarvetta, pelkkä uteliaisuus riittää kurssille tulon syyksi. Kurssilla sinulla on mahdollista käsitellä elämäsi kipeitä asioita turvallisessa ja luotettavassa ilmapirissä.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kirjoittamiskokemusta eikä erityistä kirjallista lahjakkuutta. Tekstejä ei arvoteta kaunokirjallisin kriteerein, mutta myös suullinen ja kirjallinen itseilmaisusi kehittyy.

UNIEN HYÖDYNTÄMINEN SANATAITEESSA KURSSIT

Unien käsitteleminen eri tavoin on antoisaa, itsetuntemusta ja luovuutta lisäävää. Uni, mielen tiedostamaton osa, palauttaa meitä lakkaamatta muistoihin ja varhaisiin tunnekokemuksiin.

Kurssilla hyödynnetään osallistujien omia unia. Niistä tehdään satuja, runoja, tarinoita, kuvataidetta, tanssi-, musiikki- ja draamallisia esityksiä.

SANATAIDEPAJAT

Sanataidepajat sopivat lapsista ikä-ihmisiin. Työpajoissa revitellään eikä juurikaan kiinnitetä huomiota kieliopillisiin seikkoihin. Siellä voidaan esittää omia tekstejä ja niitä voidaan jopa julkaista paperilla ja verkossa.

LUOVA KIRJOITTAMINEN

Luova kirjoittaminen on kirjoittamista vapaasti, ilman kontrollointia, suoraan sisimmästäsi. Voit luoda uutta sanoilla ja lauseilla. Kirjoittamalla voit vapauttaa oman luovuutesi ja voit ilmaista itseäsi sanojen kautta. Voit löytää kirjoittamisen ilon ja riemun.

Luovankirjoittamisen kursseilla kirjoitetaan satuja, runoja, tarinoita, novelleja ja aforismeja. Harjoitukset on laadittu niin, että sekin jolla ei ole aikaisempaa kokemusta luovasta kirjoittamisesta suoriutuu tehtävistä helposti. Kurssi innostaa luovuuden käyttöön ja löytämään jopa uusia voimavaroja elämään.

Hinnoittelu sovitaan kohderyhmän ja työpajan mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä niin räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi sopiva kurssi.

Riitta Mäntylä

sanataideohjaaja, kirjallisuusterapiohjaaja

mantyla1953@gmail.com

puh. +358443212725

https://riitan-kotisivut.webnode.fi

www.kulttuurikeinu.fi

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita